หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ชมรมเยาวชนใหหนำ


  

 1. นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์ ประธานชมรมเยาวชนใหหนำแห่งประเทศไทย
 2. นายอาทิจ ภู่สว่าง ประธานเยาวชนภาคเหนือ
 3. นางภัคกานต์ อิงสุธรรม ประธานเยาวชนภาคกลาง
 4. นางสาวธนิตา ผ่องวุฒิพงศ์ ประธานเยาวชนภาคใต้
 5. นายปรีดา สุวัฒนโนดม ประธานเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก
 6. นายปิยะวัฒน์ มังกรพานิชย์ รองประธานคนที่ 1
 7. นางสาวภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ รองประธานคนที่ 2
 8. นางสาวจุฬารัตน์กิ่งนครทอง รองประธานคนที่ 3
 9. นางสาวมิ่งขวัญ ดิลกวัฒนา รองประธานคนที่ 4
 10. นางสาวนุวีร์ โอวาทตระกูล เลขาธิการชมรมฯ
 11. นายนพศักดิ์ อัมพรพิริยกุล เลขาธิการชมรมฯ ฝ่ายภาษาจีนใหหนำ
 12. นางสาวปรียภัสร์เมฆรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการชมรมฯ
 13. นางสาวอัคฆรัตน์ ธัญธเนส ผู้ช่วยเลขาธิการชมรมฯ
 14. นายอดุลพล จารุเกศนันท์ เหรัญญิก
 15. นายชัยพร อ่อนสมา ผู้ช่วยเหรัญญิก
 16. นางสาวสิริกร กัยวิกัย ผู้ช่วยเหรัญญิก
 17. นายไมตรี ศรีสวัสดิ์วงศ์ ปฏิคม
 18. นางสาวธิดา ภู่อิสสระกุล นายทะเบียน
 19. นายวัชรวิทย์ แสงพงศ์ชวาล ผู้ช่วยนายทะเบียน
 20. นางสาวธัญลักษณ์ ลิ้มพิทยา ประชาสัมพันธ์
 21. นายทศพร ประคองวงษ์ กรรมการกลาง
 22. นางสาวศุภนิมิต กลายเพท กรรมการกลาง
 23. นายธงชัย ธงวิจิตรมณี กรรมการกลาง
 24. นางสาวภัทรี หรรษานนท์ กรรมการกลาง
 25. นางสาวพิรัลพัชร์สุขศรีวงศ์ กรรมการกลาง